چگونه به کار کردن هزینه در هر تن زمانی که خرد مخروط