دانه ها از نوع ارزش خرد از بالا بردن بلوک میله با استفاده از